Introduction

This association’s purpose is to improve the well-being of teachers, students, and alumni, to foster their allegiance to the school, and to enhance the effectiveness of education by building friendship with alumni and involving them in networking activities and school affairs.

Members of the Alumni Association

Position Name
Managing Director Cai Qiyong
Executive Director Cai Naijing | Xu Hanchang | Xu Mingji | Cai Wenshan
Director Huang Naizeng | Cai Yingzhen | Cai Chengyang | Wang Jinche | Cai Qitai | Zhang Jianping | Cai Jianli | Cai Huaizhi | Cai Xincan | Cai Zaifu
Standing Supervisor Cai Xianming
Supervisor Xu Piguo | Xu Shuipan | Cai Qunsheng | Cai Huansheng
Director General Cai Shaowen
Accounting Cai Fuhuan
Cashier Cai Zaitian
回到最上方