Hong Sashan One tutor per year
YANG CHIA CHI One year second class tutor
Xue Xiufeng Second-year Class Two Tutor
CHIU,HUAI-HSUAN Class One Mentor
Lin Weixin Three-year class tutor
LI CHIA JUNG Three-year Class Two Tutor
TSAI PEI LING Four-year class tutor
Zeng Wanzhen Four-year class two tutor
TeacherZhuang Xiaomei Five-year class tutor
Lin Rongxin Five-Year Class Two Tutor
Lin Yanru Class One Mentor for Six Years
TONG SIAO TING Class 2 tutor for six years
LIN CHING English Teacher
GUO BO WEI Teacher
YANG HAO REN Teacher
Lin Qiaohua Teacher
WU YI CHING Teacher
Kelly Toole Foreign teacher
Wang Sishan Appointment staff (English teacher)
Wu Tingwei Pineapple class tutor
Wang Xinlan Apple class tutor
Yang Yiting Apple class tutor
Chen Shuting Pineapple class tutor
Yan Xiaoqing Instructor
Xiao Baifang Watermelon class tutor
Xie Huifang Watermelon class tutor
Chen Gengrui Director of Educational& Student Affairs Division
Lin Qiaohui Section Chief of Curriculum
HUANG HSIANG HAN Section Chief of Teaching Facilities
HSU YU HAN Section Chief of Physical Education
Zheng Meizhen Section Chief of Student Activities
PEI CHIN CHUN Section Chief of Guidance and Counseling
SU YUAN FU Director of General Affairs Division
回到最上方