Administrative team

Chen Gengrui Director of Educational& Student Affairs Division
Lin Qiaohui Section Chief of Curriculum
YANG HAO REN Section Chief of Teaching Facilities
TeacherZheng Meizhen Section Chief of Student Activities
HSU YU HAN Section Chief of Physical Education
CHEN LI FANG Teacher
Dong Jinsheng Hired staff
Wang Sishan Appointment staff (English teacher)
Wu Tingwei Kindergarten Director
Yan Xiaoqing Instructor
Zhou Nishiki Kitchen workers
SU YUAN FU Director of General Affairs Division
Wu Huimei Officer
Yang Qingyu Officer
Zhuang Qizong Mechanic
Cai Chengpo Janitor
Wang Tingjun Appointment staff
PEI CHIN CHUN Section Chief of Guidance and Counseling
Chen Mingli Personnel Administrator
test Accountant
回到最上方